Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 13 a čl. 14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679

Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov, příspěvková organizace, IČO: 71009761, (dále jen „škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje, jakým způsobem zpracovává osobní údaje dětí, žáků, zákonných zástupců dětí a žáků, účastníků řízení a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku jako správce v rámci své činnosti související se vzděláváním dle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Školský zákon“). Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce: Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov

  • Dolní Lánov 222, 543 41 Dolní Lánov
  • Zastoupena: Mgr. Lucií Koníkovou
  • IČO: 71009761
  • Telefon: 735 756 730
  • E-mail:zs.d.lanov@atlas.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Ing. Martina Krystová
  • Telefon: 607 342 830
  • E-mail: poverenec@sohl.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje především za účelem naplňování činnosti předškolního a základního vzdělávání ve škole a to s odkazem na školský zákon, který nám stanoví, v jakém rozsahu a pro jaké účely jsme povinni zpracovávat osobní údaje. Dále jde např. o vyhlášku č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracováváme v minimálním rozsahu na základě právních titulů, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro účely oprávněných zájmů. Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY

Škola nezpracovává žádné osobní údaje dětí, žáků, zákonných zástupců dětí a žáků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce zpracováváme osobní údaje pro splnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje. Případy, kdy jsme povinni poskytovat na základě právních předpisů – např. zřizovateli, ministerstvům a jiným ústředním orgánům, České školní inspekci, orgánům činným v trestním řízení.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

V rámci činnosti správce nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její činností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – Spisový a skartační řád. Je-li právním základem pro zpracování osobních údajů udělený souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány stejně tak bude postupováno v případě odvolání souhlasu subjektem údajů.

ZDROJ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů. Škola může získávat osobní údaje od jiného subjektu než subjektu údajů a to na základě oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy, např. v případě spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, nebo v případě přestupu dítěte (původní škola poskytuje nové škole kopii dokumentace ze školní matriky).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Proč má subjekt údajů práva?

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů(fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem (školou) a subjektem údajů.

Jaká je lhůta, do kdy musí správce reagovat na podanou žádost subjektu údajů?

Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce (školy) informován, včetně důvodů prodloužení.

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením a jedná se zejména o tato práva:

Právo na informace a právo na přístup k osobním údajům – právo kdykoliv požádat školu o potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a doplnění – subjekt údajů může kdykoliv požádat školu o opravu osobních údajů, které se ho týkají, v případě, že jsou neúplné nebo nepřesné.

Právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů může požadovat po škole, aby zlikvidovala jeho osobní údaje a dále je neuchovávala. Škola nevymaže osobní údaje, pokud je zpracovává pro splnění právní povinnosti nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena, případně jsou-li splněny další podmínky z výjimky práva na výmaz dle č.17 odst. 3 GDPR.

Mezi tyto výjimky dále patří mimo jiné situace, kdy je zpracování takovýchto osobních údajů nezbytné:

pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Právo na omezení zpracování – právo kdykoliv požádat školu o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.

Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů může právo na přenositelnost údajů uplatnit pouze, kdy je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl škole a to ve formátu strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce (škola), kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Na základě podmínek stanovených GDPR nelze v současné době toto právo subjektů údajů realizovat, neboť ve škole neprobíhá takové zpracování osobních údajů, na které by se toto právo vztahovalo.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodů, neboť je to nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků testu apod. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, pokud je toto rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Právo podat stížnost – subjekt údajů se může obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případech kdy se domnívá nebo má důvodné podezření, že při zpracování osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).