Obecné

Naše škola v Dolním Lánově je málotřídní školou rodinného typu. Její součástí je mateřská škola s kapacitou 24 dětí, základní škola s kapacitou 45 žáků, školní družina s kapacitou 30 žáků a školní jídelna, kde je možnost stravování pro 75 dětí.

Všechny součásti naší školy sídlí v jedné budově (mateřská škola je umístěna v přízemí budovy, základní škola a školní družina v 1. poschodí) – je to výhoda, neboť děti z mateřské školy mohou přestoupit do 1. ročníku a nemají potíže s adaptací na nové prostředí.

Děti zde vzděláváme ve třech třídách a pěti ročnících. Žáci jsou však jinak děleni na sport, přírodní a vlastivědné předměty, jazyky a výchovy. V původních sestavách zůstávají především na hodiny českého jazyka a matematiky.

První ročník má samostatnou třídu. Výuka zde probíhá hrou za pomoci rozmanitých pomůcek. Třída je vybavená tabulí s projektorem připojeným na PC. Při výuce plně využíváme individuální přístup a vyučující citlivě reaguje na momentální stav dítěte, kterému pomáhá.

Ostatní ročníky jsou spojené po dvou. Většinou v ideálním složení 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Někdy je však třeba přihlédnout k počtu žáků ve třídě a složení ročníků se může změnit.

Také v těchto učebnách je interaktivní tabule, která je využívána při výuce. Při práci s žáky používáme manipulační pomůcky, z nichž některé si vyrábíme sami. Tyto pomůcky pomáhají upevňovat učivo a zpestřit výuku. Žáci se učí větší samostatnosti, vzájemně si pomáhají. Ve třídách pomáhají také pedagogické asistentky.

Věnujeme se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a zároveň připravujeme nadané děti pro studium na gymnáziu. Dbáme na individuální přístup, vytváříme schopnosti samostatně pracovat, používáme různé formy přístupu ke vzdělávání. Toto vše je možné uskutečňovat za opravdu zodpovědného přístupu pedagogů a spolupráce rodičů.

Během školního roku se účastníme různých akcí – závodů v běhu, v běhu na lyžích, plaveckého kurzu, lyžařského kurzu, kurzu bruslení. Navštěvujeme divadelní představení, připravujeme vystoupení v kostele na Vánoce, Den kostelů, zpíváme u vánočního stromu, pořádáme zahradní slavnost, vánoční trhy. Vedeme děti k trpělivosti a k odpovědnosti za vykonanou práci.

Pod vedením pedagogů a přátel školy zajišťujeme ve škole zájmové kroužky – šachový, kroužek anglického jazyka, sportovní, sebeobrany, šikovných rukou, přírodo-technický apod. Účastníme se též soutěží.

Díky dobrému autobusovému spojení mohou do naší školy dojíždět i děti z okolních měst a vesnic.

Žáci naší školy přestupují po ukončení 5. ročníku do okolních škol v LánověVrchlabíHostinném. Do všech těchto míst je také dobré autobusové spojení a rodiče se rozhodují podle aktuální nabídky dalšího vzdělávání.

Vyučující:

Bc. Kamila Kadlecová DiS.

Mgr. Půlpánová Petra

Mgr. Gažiková Lenka

Bc. Tereza Haklová

Asistentky:

Štemberková Veronika